ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β 'ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 9/10/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 910/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΠΕΜΠΤΗ 1/11/2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β ΄ΒΙΒΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 9/102018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10/2018

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ